rozhovor frantisek stanoNa Slovensku máme štyri národné plemená oviec – pôvodnú valašku, zošľachtenú valašku, cigáju a slovenskú dojnú ovcu a dve národné plemená kôz – bielu a hnedú krátkosrstú kozu.

Ich chovu sa u nás venuje len malý počet chovateľov. Z celkového počtu oviec tvoria národné plemená len 7%. V prípade kôz je to necelých 6% (pri výpočte boli brané do úvahy len čistokrvné ovce a kozy národných plemien). Naše národné plemená hospodárskych zvierat sú pritom neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Po stáročia dotvárali ráz našej krajiny. Za ich existenciou stojí dlhoročná práca chovateľov a šľachtiteľov. Zvieratá sú geneticky prispôsobené našim prírodným podmienkam a nenáročné na chov. Podieľajú sa tiež na udržiavaní biodiverzity našich horských lúčnych spoločenstiev. Je preto dôležité ich zachovávať a ďalej rozširovať.

Aké sú ich výhody vo vzťahu k chovným podmienkam?

Odpovedá Ing. Július Šutý, Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku

Pôvodná valaška je odolné plemeno z hľadiska zdravotného, ako aj voči nepriaznivým poveternostným podmienkam. Je pevnej konštitúcie, má výbornú chodivosť v náročnom teréne. Preto je vhodné aj do ťažších prírodných podmienok. Môže sa chovať v horských a podhorských oblastiach. Je menej náročné na kvalitu pastvy, preto mu vyhovujú horské pasienky. Dokáže lepšie využiť aj menej kvalitné objemové krmivo.
Pôvodná valaška je v súčasnosti vo fáze revitalizácie, teda obnovenia populácie plemenitbou zachovaných jedincov zo Slovenska, Česka a Nemecka a spätnou (fenotypovou) selekciou populácie zošľachtenej valašky.

Zošľachtená valaška je vyšľachtená z pôvodnej valašky krížením so zahraničnými špecializovanými plemenami (mliekové, mäsové, kombinované mäsovo-vlnové). Preto prináša vyššiu produkciu mäsa a vlny pri zachovaní dobrej mliekovej úžitkovosti, odolnosti a chodivosti.

Cigája je geneticky najstabilnejšie národné plemeno oviec, ktoré má podobné vlastnosti ako pôvodná valaška. Je však vhodnejšia do podhorských podmienok.

Biela a hnedá koza krátkosrstá majú výbornú mliekovú úžitkovosť, chodivosť, sú nenáročné na pastevné podmienky. Preto sú často využívané ako „čističe pasienkov“ pre iné druhy hospodárskych zvierat.

Chov našich pôvodných plemien nie je vždy ekonomicky najvýhodnejší, v porovnaní s inými plemenami. Prečo je podľa Vás dôležité tieto plemená zachovávať?

Pretože je dôležité udržiavať naše národné tradície, ako aj výrobu tradičných potravín. Pôvodné plemená oviec a kôz sa podieľajú na krajinotvorbe, udržateľnosti a využívaní ťažko dostupných horských pasienkov. Výhodou je menšia finančná náročnosť na chov, výživu, ako aj veterinárnu starostlivosť. Pri zohľadnení vyššie uvedeného je ekonomická nevýhodnosť chovu národných plemien relatívna, keďže produkcia je síce nižšia, avšak náklady na chov sú oveľa nižšie.

Zoznamy chovateľov slovenských plemien oviec a kôz

Zoznam chovateľov slovenských plemien oviec

Zoznam chovateľov slovenských plemien kôz

ZDIEĽAJTE NÁS