chickens 5379225 1280Koncom novembra boli u nás potvrdené ďalšie prípady vtáčej chrípky. Choroba bola zistená v súkromnom chove sliepok v Dunajskej Strede.

V chove, kde bolo chovaných 11 nosníc a 3 kohúty, bol pozorovaný náhly zvýšený úhyn 3 nosníc a 1 kohúta. V krátkom čase uhynula aj ostatná hydina v chove, bez pozorovaných klinických príznakov. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda predpokladá, že sa nakazili voľne žijúcim vtáctvom, nakoľko hydina mala prístup do vonkajšieho prostredia.

Zároveň nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska.
Trojkilometrové ochranné pásmo predstavuje: Dunajská Streda, Veľké Blahovo, Vydrany, Malé Dvorníky.
Desaťkilometrové ochranné pásmo: Dunajská Streda: Veľké Dvorníky, Jahodná, Dunajský Klátov, Kútniky, Povoda, Padáň, Dolný Bar, Mad, Vrakúň, Horná Potôň, Michal na Ostrove, Lúč na Ostrove, Holice, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany.

Ďalší výskyt vtáčej chrípky bol potvrdený u voľne žijúcich vtákov v lokalite Skalické rybníky v katastrálnom území Skalice. Jednalo sa o nález 4 uhynutých labutí veľkých v lokalite Vodnej nádrže Ružiná v okrese Lučenec, v územnej pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Lučenec. Potvrdený bol subtyp H5N1.
Príslušné kompetentné veterinárne autority nariadili veterinárne opatrenia v prípade potvrdenia nákazy, s cieľom zabrániť jej šíreniu. Tieto sa vzťahujú na chovateľov hydiny a držiteľov vtákov chovaných v zajatí (komerčných aj drobnochovateľov), orgány samosprávy, užívateľov poľovníckych revírov.

Vykonanie aktualizácie súpisu všetkých chovov hydiny, holubov, a iných vtákov chovaných v zajatí, zabezpečenie opatrení biologickej bezpečnosti vo všetkých chovoch hydiny a vtákov chovaných v zajatí, zamedzenie priamych a nepriamych kontaktov domácej hydiny s voľne žijúcimi vtákmi, sledovanie zdravotného stavu a oznamovanie príznakov nasvedčujúcich vtáčiu chrípku (pokles príjmu krmiva, vody, pokles znášky, zvýšený úhyn, atď.), vykonávať zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, oznamovať výskyt uhynutých vtákov, zákazy premiestňovania hydiny a vtákov držaných v zajatí z monitorovacích oblastí bez súhlasu príslušnej RVPS, zákazy zhromažďovania hydiny a vtákov držaných v zajatí na veľtrhoch, výstavách, trhoch a iných podujatiach, zákaz manipulácie s podstielkou a hnojom bez povolenia príslušnej RVPS atď.

Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa

5 rád, ako predchádzať nákaze vtáčou chrípkou

1. Ideálne je nechať zvieratá zatvorené, pokiaľ to priestory dovoľujú.
2. Ak je hydina vo voľnom výbehu, nádoby na kŕmenie a napájanie nechajte v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu. Použiť môžete aj nášľapné kŕmidlá. Tak sa ku krmivu dostane len hydina.
3. Vodu im dávajte vždy čistú, nepoužívajte vodu zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.
4. Používajte účinné dezinfekčné prostriedky (napríklad dezinfekčné rohože s chlórovým vápnom) pri vstupoch a výstupoch z chovného priestoru.
5. Pri kŕmení a manipulácii s hydinou používajte odev a obuv, ktorú si vyhradíte len na tento účel. Aby ste napríklad na topánkach nepreniesli trus divo žijúcich vtákov do chovných priestorov.

Ako sa prejavuje vtáčia chrípka?

Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie. Hlavnými klinickými príznakmi je strata plachosti, znížená aktivita a príjem krmiva. Postihnuté jedince sa zhlukujú pod tepelným zdrojom, majú našuchorené perie, nosnice častejšie kvokajú, klesá znáška. Objavujú sa aj respiračné príznaky, ako sú kašeľ, kýchanie, chrapot, nadmerné slzenie, opuchy hlavy, viečok, výtok z nosových otvorov, ale aj poruchy tráviaceho a nervového systému.

ZDIEĽAJTE NÁS