medSlovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský zväz včelárov, Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska a Slovenský cukrovarnícky spolok podpísali 8. novembra 2019 memorandum o spolupráci pri presadzovaní podpory pre slovenský med a slovenský cukor.

Memorandum s názvom „c“ je dôkazom, že vzájomná spolupráca medzi jednotlivými oblasťami, v tomto prípade medzi včelármi, pestovateľmi a spracovateľmi cukrovej repy, prispeje k stabilizácii odvetvia a ďalším možnostiam jej rozvoja.

„Dnes si už ani poľnohospodári nezakrývajú oči pred tým, že odvetvie bude zelenšie - ekologickejšie. Svedčí o tom aj vývoj Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020, ale aj všeobecná diskusia v spoločnosti,“ povedal na tlačovej konferencii predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. Signatári memoranda deklarujú, že spoločne budú podporovať stratégiu agroenvironmentálnej politiky so širokou diverzifikáciou rastlín a živočíchov, kde si svoje významné miesto aj naďalej zachovajú chovatelia včiel a pestovatelia cukrovej repy.

  • Signatári sa dohodli na spoločných aktivitách pri minimalizovaní rizík pre opeľovače, ochrane trhu a vzdelávaní spotrebiteľov. Zároveň sa budú snažiť vzájomne a korektne spolupracovať pri hľadaní riešení stabilizácie sektora chovu včiel, produkcie 100% slovenského medu a cukru ako prírodných potravín. 

medove vianoce„Apelujeme aj na zástupcov vecne príslušných ministerstiev, najmä Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva životného prostredia SR, aby problematike stabilizácie vertikály slovenský med – slovenská cukrová repa - slovenský cukor venovali svoju pozornosť a konzultovali so zástupcami samosprávnych organizácií, ktorí sú signatármi tohto memoranda, všetky legislatívne aj nelegislatívne opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na ďalší vývoj tejto problematiky,“ prízvukuje Róbert Kovács, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska.

Dnešní signatári by zároveň mohli byť príkladom aj pre ďalšie odvetvia nášho poľnohospodárstva. „Spájaním síl môžeme pracovať efektívnejšie. Aj takouto formou podporujeme domácu výrobu a chránime slovenský agropotravinársky trh,“ vysvetľuje Adrián Šedivý, predseda Dozornej rady Slovenského cukrovarníckeho spolku.

Naši včelári pociťujú pretlak zahraničného medu

Naši včelári pociťujú pretlak zahraničného medu na našom území často nejasného pôvodu, ktorý so slovenským kvalitným medom vysoko hodnoteným aj vo svete, nemá nič spoločné. Včelárstvo a produkcia medu, ako aj takmer dvestoročná nepretržitá produkcia cukru z domácej suroviny na Slovensku, tvoria kultúrne a historické dedičstvo našich predkov a z toho dôvodu je potrebné a prínosné zachovať ho aj nasledujúcim generáciám v záujme trvale udržateľného rozvoja vidieka,“ zdôrazňuje Milan Rusnák, predseda Slovenského zväzu včelárov.

Na Slovensku máme aktuálne registrovaných viac ako 19 150 včelárov s viac ako 305 000 včelstvami. Pred 10 rokmi bolo pritom na Slovensku o takmer 100 000 včelstiev a 5 000 včelárov menej. Podpora včelích chovov je kľúčová pri zabezpečovaní produkčných schopností samotného poľnohospodárstva. Stabilita chovu včiel je tiež zásadná aj pre udržanie a rozvoj pôvodných rastlinných spoločenstiev a biodiverzitu celkovo. 

Sektor pestovania cukrovej repy a produkcie cukru je v rámci agropotravinárskeho sektoru jedinou kompletne funkčnou vertikálou, ktorá spracováva výlučne domácu surovinu a v produkcii ktorej sme sebestační.

Zástupcovia jednotlivých zväzov sa zhodli na tom, že je možné realizovať moderné poľnohospodárstvo tak, aby bolo priateľské k životnému prostrediu a včelám a je možné ho vykonávať vo vzájomnej symbióze. Prvým krokom k tomu je vzájomná komunikácia a spoločné hľadanie riešení tak, aby boli prínosom nielen sebe navzájom, ale aj celej spoločnosti.

Zdroj: SPPK

ZDIEĽAJTE NÁS