Biopark Drienova 7V dňoch 23. a 24. júla 2020 sme sa zúčastnili prvého stretnutia partnerov projektu „Láska k zemi, krajine a pôde – kľúčová pre zmenu klímy vo Vyšehradských krajinách“. Dvojdňové stretnutie sa uskutočnilo u organizátora projektu - v Bioklimatickom Parku Drienová.

Na sieťovacom seminári boli predstavené ciele projektu smerom k verejnosti, zástupcom verejnej správy, užívateľom pôdy a malým farmárom z miestnych komunít, ktorí sa zúčastnili piatkového podujatia.

  • Cieľom projektu „Láska k zemi, krajine a pôde – kľúčová pre zmenu klímy vo Vyšehradských krajinách“ je zdieľanie skúseností, zvyšovanie povedomia a vzdelávanie v oblasti realizácie prírode blízkych riešení a opatrení pre obnovu vidieckej a poľnohospodárskej krajiny, ktoré zohrávajú jednu z kľúčových úloh pre adaptáciu na zmenu klímy krajín Vyšehradskej štvorky. Vrámci projektu budú ďalej realizované detské vzdelávacie ekoprogramy pre školy a v júni budúceho roka Festival krajiny a klímy.


Biopark Drienova 10Zámerom podujatia bolo sieťovanie partnerov projektu a výmena skúseností v oblasti realizácie aktivít pre ochranu krajiny v súvislosti s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy v súčasnosti a zvyšovaním povedomia o nich. Projektové partnerstvo je založené na dlhoročných skúsenostiach siedmich organizácií z rôznych kútov V4, pre ktoré je ekológia prioritou. Stretli sa odborníci pre krajinárstvo, tradičné chovateľstvo, ekologické poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, spracovanie odpadov, včelárstvo i udržateľný dizajn. Partnerské organizácie realizujú praktické aktivity pre ochranu krajiny, biodoverzity, v oblasti ekologického poľnohospodárstva. Hľadajú riešenia pre starostlivosť o krajinu v rámci opatrení pre adaptáciu na zmenu klímy. Zároveň o nich zvyšujú povedomie prostredníctvom neformálnych vzdelávacích aktivít pre široké spektrum cieľových skupín. Seminár tak prinesiol pre všetkých partnerov množstvo nápadov pre ďalšie aktivity v tejto oblasti. Rovnako sa v rámci prezentácie a diskusie zdieľala dobrá prax z V4 krajín pre podporu týchto aktivít zo strany vlády krajín Vyšehradskej štvorky.

Podujatie bolo podporené Medzinárodným vyšehradským fondom.

Zdroj: Bioklimatický Park Drienová

František Staňo, riaditeľ OZ Chováme doma: „Seminár, ako aj návšteva Bioklimatického Parku Drienová, boli pre nás veľmi inšpiratívne a obohacujúce. Získali sme hodnotné podnety, ako sa zodpovedne správať voči našej krajine, aby sme ju vedeli udržať aj pre ďalšie generácie. Viedli sme zaujímavé diskusie na tému, ako hospodáriť vo vidieckej krajine v súvislosti s nepriaznivými dopadmi zmeny klímy. Pozreli sme si efektívne vodozádržné opatrenia v praxi.

Ďakujeme organizátorom za výborný program, organizáciu a atmosféru. Ceníme si všetky získané kontakty a tešíme sa na ďalšie výstupy z tohto projektu.“

Partneri projektu 

Bioklimatický Park Drienová vznikol v roku 2014 za účelom obnovy zdevastovanej poľnohospodárskej krajiny. Bioklimatický Park Drienová spravuje Občianske združenie Ekoenergia. Zameriava sa na aktivity smerujúce k praktickému vzdelávaniu rôznych cieľových skupín, ale najmä k šíreniu myšlienok, najlepších riešení a prírode blízkych opatrení pre obnovu a zachovanie funkcií vidieckej krajiny.
V Bioklimatickom Parku Drienová nájdete gazdovský dvor, ovocný sad starých odrôd, včelie úle, pustovňu Antona Srholca, praktické školiace stredisko pre obnoviteľné zdroje energie. V Parku vytvárajú biokoridory, pestujú tradičné druhy poľnohospodárskych plodín, pečú kváskový chlieb z vlastnej bio múky, energiu získavajú len z prírody, obnovujú pôdu a krajinu spôsobmi, ktoré sú prírode blízke.

Ekologický institut Veronica je profesionálne pracovisko Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svojou expertnou a vzdelávacou činnosťou poskytuje interpretáciu odborných environmentálnych tém. Pôsobí v Brne a v Hostětíne, zaoberá sa mestským, tak aj vidieckym prostredím. Aktivity rozvíja v širokom zábere od miestneho detailu po medzinárodné súvislosti „z Hostětína po Evropu“. Hostětín je ukážkovou ekologickou dedinou. Celá obec je vykurovaná obecnou výhrevňou na biomasu, mnohé domácnosti využívajú na výrobu elektriny slnečnú energiu, odpadové vody sú čistené koreňovou čističkou. To je len niekoľko aspektov tejto inšpiratívnej obce. 

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Jablunkov je pobočným spolkom ČSV, z.s., ktorý sídli v Prahe. Členmi sú chovatelia včiel (fyzické i právnické osoby) ako aj priaznivci včelárstva. Medzi hlavné úlohy patrí starostlivosť o rast odbornej a spoločenskej úrovne členov, pôsobenie na mládež a jej získavanie pre chovateľskú činnosť, spolupráca s vládnymi i mimovládnymi inštitúciami a ďalšie aktivity vedúce k podpore včelárskeho odboru.

Názov spolku TRIANON, z.s. založeného roku 2003 vychádza zo systému triád v pilotnom programe Bez bariér bez hranic® – týmito aktivitami spolok prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti a trvale udržateľnému rozvoju prihraničného regiónu Česka, Poľska a Slovenska. Spolok sídli v Českom Tešíne. Každoročne organizuje množstvo aktivít v oblasti environmentálnej osvety a edukácie pre žiakov a študentov.

Nadácia New City (Új Város Alapítvány) so sídlom v Budapešti bola založená v roku 1993. Vydáva mesačník Új Város a online spravodajstvo a je aktívnym vydavateľom rôznych publikácií a kníh. Jednou z jej aktivít je dialóg medzi generáciami, organizácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí, ochrana kultúrneho dedičstva a tiež cezhraničná spolupráca.

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design je poľský partner projektu so sídlom v Bielsko-Biała. Je to iniciatíva zameraná na zmysluplné využitie potenciálu inovatívnych ľudí a najmä dizajnérov priemyselného dizajnu pre hospodársky a kultúrny rozvoj. Cenné sú partnerove skúsenosti s udržateľným ekodizajnom pre krajinu ako aj environmentálne vzdelávanie pre deti a mládež v rámci rôznych projektov.

Viac informácií nájdete na stránke organizátora.

ZDIEĽAJTE NÁS