vodna univerzitaSme partnerom projektu Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť.

Číslo projektu: INT / EB / BES / 3 / V / B / 0182 

Financovanie: Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Fond mikroprojektov

Vedúci partner: Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA z o.o. 

Partner: OZ Chováme doma 

Realizácia projektu: február 2021 - október 2021

Poland Slovakia SK 01FUND CMYKPopis projektu

Všetky globálne i regionálne prognózy potvrdzujú, že hodnota vody z roka na rok rastie a naša budúcnosť bude závisieť od permanentného dostatku vody pre ľudí, potraviny, prírodu i zdravú klímu. Starostlivosť o krajinu je jednou z kľúčových úloh pre našu budúcnosť. Súčasné zasahovanie do krajiny zvyšuje riziká zhoršovania stavu vo viacerých vzájomne súvisiacich oblastiach: Stav vôd (nedostatok vody v pôde a v podloží – vysychanie prameňov, zhoršovanie kvality vôd, nedostatok zrážok, dlhé obdobia sucha); Environmentálna (ubúdanie biodiverzity); Potravinová bezpečnosť (pokles produkčného potenciálu pôd); Klimatické riziká (prehrievanie krajiny, nárast frekvencie a intenzity extrémov v počasí a živelných pohrôm); Sociálna (zhoršovanie podmienok pre život, chudoba až nedostatok potravín a hlad, migračné vlny). Všetky tieto problémy majú spoločný základ - nedostatok vody v krajine.

Projekt vychádza z najnovších štúdií expertov o možnostiach zvrátenia vysychania krajiny v rôznych oblastiach nášho života.

V rámci projektu bude pripravených päť samostatných kurzov o otázkach vysychania ekosystému a súvisiacich klimatických zmien.

Témy kurzu:

  • Voda v lesnom ekosystéme
  • Voda v poľnohospodárskom ekosystéme
  • Voda vo vodných tokoch
  • Dažďová a odpadová voda v mestskej krajine
  • Voda a vzdelanie

Kurzy budú otvorené a budú určené zamestnancom z oblastí lesného hospodárstva, poľnohospodárstva, školstva, samosprávy, ale aj ekoaktivistom a iným profesiám. Kurzy sa uskutočnia na piatich rôznych miestach na hranici Slovenska a Poľska, prípadne online. Vydaná bude študijná publikácia v poľskom a slovenskom jazyku, určená pre účastníkov kurzu, pre stredné školy, ale aj pre širokú verejnosť. V rámci prípravy kurzov navrhneme aj „Plán dobrých riešení pre kultúrne inštitúcie na príklade Cieszynského hradu, pre zlepšenie vodného hospodárstva“, a tým ozdravenie mikroklímy.

Každý účastník kurzu dostane publikáciu - skriptá z absolvovaných prednášok. Publikácia bude pripravená v poľštine a slovenčine.

Kurz Voda v lesnom ekosystéme

Webinár Voda v lesnom ekosystémePrvý kurz Voda v lesnom ekosystéme sa konal 24.6.2021 o 17.00 hod. Online prostredníctvom aplikácie Zoom.

Išlo o bezplatný otvorený kurz o význame retenčnej schopnosti lesných ekosystémov v súvislosti s eróziou pôdy v lesných porastoch pri súčasnom zabezpečení ochrany a tvorby krajiny. 

 

Témy a lektori kurzu:
„Ochrana a tvorba krajiny – lesníctvo“, doc. Ing. Jaroslav Vido, PhD., Technická univerzita Zvolen, Lesnícka fakulta

„Voda a vodozádržné systémy v lesnom ekosystéme“, Ing. Pavol Šutý, Ekostav Oščadnica

 Spoločná diskusia s lektormi

Kurz Voda v riekach

Dňa 23.7.2021 sa vrámci kurzu Voda v riekach konali prednášky o revitalizácii krajiny v kontexte voda v krajine. Čo môžeme urobiť pre ozdravenie klímy. Nová vodná paradigma – riešenie sucha a povodní.

26x27cm torba bawelna 2Témy a lektori kurzu:
09.00 - 10.00 Voda v krajine, retenčné opatrenia, Michał Kravčík, Water holistic, nositeľ svetovej Goldmanovej ceny za ekológiu
10.00 - 11.00 Bobry, ich funkcia, dr. Piotr Topiński, významný poľský ekológ
11.00 - 12.00 Rybárstvo a vodné toky, Dušan Jaššo, ekologický rybár

Kurz prebehol online v aplikácii Zoom. 

 

Kurz Dažďová a odpadová voda v urbánnej krajine

Dňa 18.8.2021 sa konal ďalší online kurz, tentokrát na tému Dažďová a odpadová voda v urbánnej krajine.

Témy a lektori:

09.00 – 10.00 Vodné záhrady a protipovodňová ochrana, č. Michał Kravčík, Water holistic, nositeľ svetovej Goldmanovej ceny za ekológiu

10.00 – 11.00 Manažment dažďovej vody v meste a príklady dobrej praxe, Ing. Miroslav Hrib, PhD.

11.00 – 12.00 Protipovodňová ochrana, výstražné systémy, Roman Konieczny

 

Terénny seminár

Kedy? 25.08.2021,11.00 – 13.00 hod. 

Kde? Zamek Cieszyn

Témy:

  • rieky
  • mestská krajina
  • voda a edukácia
  • praktické edukačné elementy pre inštitúcie kultúry na príklade Zámku Cieszyn

Seminár viedli: 

dr inż. Michal Kravčík: expert, nositeľ Svetovej Goldmanovej ceny za ekológiu. Slovenský a medzinárodný ekologický aktivista z Košíc, prezident organizácie „Ludia a Voda“, autor Novej vodnej paradigmy o akútnej potrebe zadržania dažďovej vody vkrajine pre zmiernenie klimatických zmien, predseda organizácie "Ludia a Voda", člen ASHOKA Inovátory pre verejné blaho a zakaldateľ svetovej organizácie Water holistics.

Ing. Miroslav Hrib, Phd: bývalý učiteľ na Katedre lesníctva a meliorácie na Lesníckej fakulte Technickej univerzity v Zwoleń. Riaditeľ spoločnosti Vodales, s.r.o., ktorá navrhuje lesné, dopravné a vodné stavby. Navrhoval snehové nádrže v lyžiarskych strediskách na Slovensku. Okrem lesných ciest, cyklotrás a záhradných vodných záhrad sa špecializuje na zadržiavanie vody v mestách a rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy, čo sú adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy.

dr inż. Piotr Topiński: ekológ, novinár, lektor, autor niekoľkých kníh, zakladateľ niekoľkých nadácií pôsobiacich v oblasti sociálneho a miestneho rozvoja, autor vzdelávacích a školiacich filmov. Člen inovátorov ASHOKA pre verejnosť.

 

Kurz Voda a vzdelávanie

Online kurz Voda a vzdelávanie sa konal dňa 8.9.2021 prostredníctvom aplikácie Zoom.

Témy a lektori:

09.00 – 10.00 Lokálne spôsoby vojny so zmenou klímy

Prednášku povedie p. Małgorzata Siudak: špecialistka na riadenie povodňového rizika a povodňové vzdelávanie, dlhoročná zamestnankyňa Ústavu meteorológie a vodného hospodárstva Štátneho výskumného inštitútu v Krakove

10.00 - 11.00 Idea Modrej školy - vybudovanie opatrení na zadržiavanie vody v školách, príklady osvedčených postupov

Prednášku povedie p. Ing.Miroslav Hrib, Phd: bývalý učiteľ na Katedre lesníctva a meliorácie na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Riaditeľ spoločnosti Vodales, s.r.o., ktorá navrhuje lesné, dopravné a vodné stavby. Navrhoval snehové nádrže v lyžiarskych strediskách na Slovensku.

Kurz Voda v poľnohospodárskom ekosystéme

Webinár Voda v poľnohospodárskom ekosystéme kópiaDňa 29.9.2021 od 14.00 hod. sa prostredníctvom aplikácie Zoom konal bezplatný otvorený kurz o manažmente vody v poľnohospodárstve, o pozitívnom vplyve ovčiarstva a chovu pôvodných plemien hospodárskych zvierat na krajinotvorbu. 

Počuli ste tieto témy:

„Ochrana a tvorba krajiny – poľnohospodárstvo“, Doc. Ing. Karol Kočík CSc., TU Zvolen

„Pôvodné plemená a ich význam pre krajinárstvo“, Ing. Slavomír Reľovský, Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku

„Autochtónna pastva – tvorba krajiny, ovčiarstvo“, Piotr a Maria Kohút, Istebna (PL)

Spoločná diskusia s lektormi

 

Publikácia z kurzov v slovenskom jazyku

Publikacja studyjna w języku PL

 

ZDIEĽAJTE NÁS