vodna univerzitaSme partnerom projektu Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť.

Číslo projektu: INT / EB / BES / 3 / V / B / 0182 

Financovanie: Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Fond mikroprojektov

Vedúci partner: Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA z o.o. 

Partner: OZ Chováme doma 

Realizácia projektu: február 2021 - október 2021

Poland Slovakia SK 01FUND CMYKPopis projektu

Všetky globálne i regionálne prognózy potvrdzujú, že hodnota vody z roka na rok rastie a naša budúcnosť bude závisieť od permanentného dostatku vody pre ľudí, potraviny, prírodu i zdravú klímu. Starostlivosť o krajinu je jednou z kľúčových úloh pre našu budúcnosť. Súčasné zasahovanie do krajiny zvyšuje riziká zhoršovania stavu vo viacerých vzájomne súvisiacich oblastiach: Stav vôd (nedostatok vody v pôde a v podloží – vysychanie prameňov, zhoršovanie kvality vôd, nedostatok zrážok, dlhé obdobia sucha); Environmentálna (ubúdanie biodiverzity); Potravinová bezpečnosť (pokles produkčného potenciálu pôd); Klimatické riziká (prehrievanie krajiny, nárast frekvencie a intenzity extrémov v počasí a živelných pohrôm); Sociálna (zhoršovanie podmienok pre život, chudoba až nedostatok potravín a hlad, migračné vlny). Všetky tieto problémy majú spoločný základ - nedostatok vody v krajine.

Projekt vychádza z najnovších štúdií expertov o možnostiach zvrátenia vysychania krajiny v rôznych oblastiach nášho života.

V rámci projektu bude pripravených päť samostatných kurzov o otázkach vysychania ekosystému a súvisiacich klimatických zmien.

Témy kurzu:

  • Voda v lesnom ekosystéme
  • Voda v poľnohospodárskom ekosystéme
  • Voda vo vodných tokoch
  • Dažďová a odpadová voda v mestskej krajine
  • Voda a vzdelanie

Kurzy budú otvorené a budú určené zamestnancom z oblastí lesného hospodárstva, poľnohospodárstva, školstva, samosprávy, ale aj ekoaktivistom a iným profesiám. Kurzy sa uskutočnia na piatich rôznych miestach na hranici Slovenska a Poľska, prípadne online. Vydaná bude študijná publikácia v poľskom a slovenskom jazyku, určená pre účastníkov kurzu, pre stredné školy, ale aj pre širokú verejnosť. V rámci prípravy kurzov navrhneme aj „Plán dobrých riešení pre kultúrne inštitúcie na príklade Cieszynského hradu, pre zlepšenie vodného hospodárstva“, a tým ozdravenie mikroklímy.

ZDIEĽAJTE NÁS